Opening Hours : Monday to Sunday - 8am to 4pm
24 hour service for Emergency

กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ ฯ

ประกาศ งานหลักประกันสุขภาพ ฯ

- แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยสารเทศ

- นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบ HOSXP

- แนวทางปฎิบัติในการควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศของหน่วยงาน

- การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย ZWireless Lan Access Control

- การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนดลยีสารสนเทศ

- การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ

- การควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ (ฟอร์ม)

- การควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

- การควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา

- การควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต

- การควบคุมหน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย

- การสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ