Opening Hours : Monday to Sunday - 8.30 am to 4.30 pm
24 hour service for Emergency

เกี่ยวกับเรา

story
วิสัยทัศน์

   เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี ภายในปี 2567

พันธกิจ

   ให้บริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการ ด้านบริการสุขภาพ ทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ โดยทีมสหสาขาวิชาร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เป้าหมาย

1. ด้านผู้รับบริการ ได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ มีความพึงพอใจ

2. ด้านผู้ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความสุขในการทำงานยึดมั่นและผูกพันต่อองค์กรและเป็นผู้นำด้านสุขภาพ

3. ด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลปลอดภัย
ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

4. ด้านชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ


ค่านิยม MOPH

M : Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม

O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประวัติโรงพยาบาล

"โรงพยาบาลเกาะพะงันเริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2530 "

   มีผู้อำนวยการคนแรก คือ นายแพทย์เสน่ห์ สุขกรี
โดยพื้นที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นพื้นที่บริจาค
จากนางจำเริญ แท่งทองคำ

   เดิมโรงพยาบาลเกาะพะงันเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
จนกระทั่งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
ได้เปิดให้บริการอีก 1 อาคาร เป็นอาคารที่สร้าง
โดยการมอบเงิน 5,000,000 บาท

   จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน ) และมีผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินสบทบ เป็นอาคารผู้ป่วยในชั้นเดียว
ขยายเป็นขนาด 30 เตียง รับผู้ป่วยทุกประเภท
ยกเว้นรอคลอด และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

   ให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิในขอบเขตอำเภอเกาะพะงัน โดยบริการผู้ป่วยในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพของประชาชน และให้การบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
รวมประชากรประมาณ 13,728 คน
   เป็นผู้มีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณ 11,086 คน การให้บริการสุขภาพเป็นไปในลักษณะของ ระบบเครือข่ายคณะกรรมการ
บริหารสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน
   ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเกาะพะงัน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน และสถานีอนามัย 6 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลเกาะพะงัน, บ้านใต้,
บ้านหาดริ้น, บ้านท้องนายปาน, โฉลกหลำ และสถานีอนามัยตำบลเกาะเต่า
1. โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
2. เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพ
HA ขั้นที่ 3
3. เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการส่งเสริมคุณภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข