Opening Hours : Monday to Sunday - 8am to 4pm
24 hour service for Emergency

ศูนย์บริการ

คลินิกโรคทั่วไป

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานคลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)


service-image

คลินิกแพทย์แผนไทย

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานservice-image

คลินิกกายภาพ

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานservice-image

แผนกประกันชีวิต

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานservice-image

คลินิกทันตกรรรม

------------------------------------------------------------------------------


ตารางปฏิบัติงานทันตกรรม


service-image

คลินิกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานservice-image