Opening Hours : Monday to Sunday - 8.30 am to 4.30 pm
24 hour service for Emergency

เอกสารอื่น ๆ


ใบเบิกเงินสวัสดิการประเภทต่าง ๆ
*** กรุณาปริ้น 2 หน้าใน 1 แผ่น โดยตั้งค่าการปริ้นแบบหน้าหลัง
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Hosoffice
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Hosoffice สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม BMS - HOSxP XE

ลำดับ ระบบงาน Link Download ลำดับ ระบบงาน Link Download
1. คู่มือตรวจสุขภาพ Download 16. คู่มือการใช้ระบบ งานห้องทันตกรรม Download
2. คู่มือการตรวจสอบสิทธิ์ Download 17. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 1 Download
3. คู่มือการใช้ระบบงาน Admission Center Download 18. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 2 Download
4. คู่มือการใช้ระบบ งานซักประวัติ-ผู้ป่วยนอก Download 19. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 3 Download
5. คู่มือการใช้ระบบ งานคลินิกพิเศษ Download 20. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 4 Download
6. คู่มือการใช้ระบบ งานห้องตรวจแพทย์ Download 21. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 5 Download
7. คู่มือการใช้ระบบ งานแพทย์แผนไทย Download 22. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 6 Download
8. คู่มือการใช้ระบบ งานจิตเวช Download 23. คู่มือระบบงาานเชิงรุกบัญชี 7-8 Download
9. คู่มือการใช้ระบบ งานห้องยา OPD Download 24. คู่มือการใช้ระบบ งานกายภาพบำบัด Download
10. คู่มือการใช้ระบบ งานห้องยา IPD Download 25. คู่มือวิธีการบันทึก ออกใบแจ้งหนี้(สิทธิข้าราชการ)
กรณี มียอดที่ต้องออกใบเสร็จร่วมด้วย
Download
11. คู่มือการใช้ระบบ งานการเงิน OPD Download 26. คู่มือวิธีการบันทึก ออกใบแจ้งหนี้กรณีทั่วไป Download
12. คู่มือการใช้ระบบ งานการเงิน IPD Download 27. คู่มือการใช้ระบบ งานห้องคลอด Download
13. คู่มือการใช้ระบบ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน Download 28. คู่มือการใช้ระบบ งานผู้ป่วยใน Download
14. คู่มือการใช้ระบบ งานเวชระเบียน Download 29. คู่มือการใช้ระบบ งานเวชสถิติ Download
15. คู่มือการใช้ระบบ งานรังสีวินิจฉัย (X-ray) Download 30. คู่มือการใช้ระบบ งาน Lab Download