Opening Hours : Monday to Sunday - 8.30 am to 4.30 pm
24 hour service for Emergency

ศูนย์บริการ


คลินิกโรคทั่วไป

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานคลินิกตรวจโรคทั่วไป (OPD)

service-image


คลินิกแพทย์แผนไทย

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน

service-image


คลินิกกายภาพ

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน

service-image


แผนกประกันชีวิต

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน

service-image


คลินิกทันตกรรรม

------------------------------------------------------------------------------


ตารางปฏิบัติงานทันตกรรม


service-image


คลินิกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานservice-image