Opening Hours : Monday to Sunday - 8am to 4pm
24 hour service for Emergency

ศูนย์บริการ

คลินิกโรคทั่วไป

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงานคลินิกตรวจโรคทั่วไป(OPD)


service-image





คลินิกแพทย์แผนไทย

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน



service-image





คลินิกกายภาพ

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน



service-image





แผนกประกันชีวิต

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน



service-image





คลินิกทันตกรรรม

------------------------------------------------------------------------------


ตารางปฏิบัติงานทันตกรรม


service-image





คลินิกกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

------------------------------------------------------------------------------


ตารางการปฏิบัติงาน



service-image