Opening Hours : Monday to Sunday - 8.30 am to 4.30 pm
24 hour service for Emergency

 • อีเมล
  kohphanganhospital@hotmail.com
  hospital.phangan@gmail.com (Insurance Departments)
 • ติดต่อเรา
  077- 377034
  077- 377654 : สายตรงศูนย์ประกันสุขภาพ (Insurance Departments)

KOH PHANGAN HOSPITAL

We Care About
Your Health

เราห่วงใยคุณ

Emegency Cases CALL

1669

เหตุฉุกเฉินโทร

24 Hour Service

For Emergency

Office Working Hours

 • Mon - Fri - 8:30 am. - 4:30 pm.ประชาสัมพันธ์

NEW ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับ ดีเด่น และระดับดีมาก เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

- ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารงานของโรงพยาบาลเกาะพะงัน

- ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

- รายงานการประชุมคณะกรรมการยา

- หลักฐานการนำเสนอยาเข้าบัญชีโรงพยาบาล

NEW ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเกาะพะงัน

- ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ระดับดีเด่นและดีมาก ของบุคลากร 5 ประเภท

- นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2564

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สำเนาคำสั่ง แต่งต้่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมจริยธรรม ปี 2567

- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของโรงพยาบาลเกาะพะงัน ปี 2567

- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา อำเภอเกาะพะงัน

- ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปี 2566 - 2567

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2567

- แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2565

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน รพ.เกาะพะงัน

- ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงาน

- แผนเงินบำรุง 2567


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

NEW ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป/ กลุ่มงานพยาบาล/ กลุ่มบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน 9 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)

- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์)

- ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 7 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2567)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 อัตรา

- ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทางเชื่อมอาคารห้องพิเศษ โรงพยาบาลเกาะพะงัน

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 อัตรา

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารจิตเวช

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คศล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 80 ตรม.

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้กำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเหมารายเดือน

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมา

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างเหมารายเดือน

- ประกาศแผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

- ประกาศแผนจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 165 กิโลวัตต์พีคสำหรับ รพ.เกาะพะงัน

- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย

ข้อมูลข่าวสาร

images
ไวรัสซิกา

สายด่วนโรงพยาบาลเกาะพะงัน
โทร 098-521-5409

images
D-M-H-T-T-A


คลินิกทันตกรรม

โรงพยาบาลเกาะพะงัน
เปิดบริการคลินิคทันตกรรมนอกเวลา

images
รณรงค์กำจัดยุงลาย

หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา

images
เปิดคลินิกตรวจนอกเวลา

images
images
images
images
images
images
images
images
images


images
images