โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
ประชาสัมพันธ์
 
 

 

แนวทางการใช้บัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

   จ็บป่วยทั่วไป
-  เข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง
-  แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิทุกครั้งพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่
บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)
หมายเหตุ
  :  ควรเข้ารับบริการในวัน - เวลาราชการ  หรือวัน - เวลาที่หน่วยบริการกำหนดไว้

กรณีได้รับอุบัติเหต
มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือ
หน่วยประจำครอบครัวได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.  กรณีได้ประสบอุบัติเหตุทั่วไป
-
 ควรเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และอยู่ใกล้ที่สุด
-  แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ  ได้แก่  บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

 2.  กรณีประสบภัยจากรถ

ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิบัตรทองต่อเนื่องจากค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่าย   โดย
1.  เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
-  แจ้งใช้สิทธิพร้อมหลักฐานประกอบ  ได้แก่  บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สำเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
-  หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี  (กรณีได้ข้อยุติว่ารถคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)
2.  เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
-  แจ้งใช้สิทธิบัตรพร้อมหลักฐานประกอบได้แก่  บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) สำเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย
-  ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อประสานหาเตียงรองรับ  ในการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อเนื่อง
-  หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้ผู้ป่วยสำรองจ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี  (กรณีได้ข้อยุติว่ารถของคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด)
หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ไม่ได้กำหนดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บแทนผู้ประสบภัย


การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง 

  1. เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพ
  2. แจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
  3. หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิจะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่าตามภาวะความจำเป็นของโรค

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
การวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยฉุกเฉิน  แพทย์จะพิจารณาตามข้อบ่งชี้ ดังนี้

  1. โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  หรืออันตรายต่อผู้อื่น
  2. โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง  ต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน
  3. โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน  หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต
  4. โรคหรือลักษณะอาการของโรคที่คณะกรรมการกำหนด 

ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาจากความดันโลหิต  ชีพจร  อาการของโรค การวินิจฉัยโรค แนวทางการรักษาและความเร่งด่วนในการรักษาประกอบด้วย

แนวทางการใช้สิทธิ  คือ

  1. เข้ารับการรักษากับหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุด
  2. แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ  ได้แก่  บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย  หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

หมายเหตุ : กรณีฉุกเฉิน  สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือหน่วยบริการประจำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ


  

 
 

 
ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com