โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
ประชาสัมพันธ์
 
 

 

สิทธิประโยชน์ของบัตรทอง
   การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการควบคุมโรค
1.    การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
2.    การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ
3.    การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

4.    การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด และการทำหมันถาวร)
5.    ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูก
6.    การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
7.    การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว
8.    การให้คำปรึกษา (counseling)และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
9.      การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนำ ด้านทันตสุขภาพ  การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน

บริการด้านการตรวจวินิจฉัย

1.การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา
  ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง (กรณีบุตรคลอดแล้วรอดออกมามีชีวิต)โดยนับตั้งแต่ใช้  สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
3.ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ
4.การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาท    ฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
5.ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
6.การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

สามารถตรวจสอบสิทธิ  ผ่าน 1330 

 
 

 
ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com