โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
ประชาสัมพันธ์
 
 

 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคืออะไร
   หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง บัตรประกันสุขภาพที่รัฐบาลออกให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานพยาบาลต่างๆ ในยามจำเป็น  โดยประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด  จึงจะสามารถใช้สิทธินี้ได้
ใครมีสิทธิ์ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าบ้าง?
ผู้มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือ ผู้มีสัญชาติไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่มีสิทธิใด ๆ จากหลักประกันอื่นที่รัฐจัดให้

 ยกเว้นบุคคลเหล่านี้
1. ผู้ที่มีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม
2. ผู้ที่มีสิทธิอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น ราชการ พนักงานรรัฐวิสาหกิจและครอบครัว

ทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ไหน?

1. ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ขอทำบัตรได้ที่ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน

2. ผู้ที่อยู่กรุงเทพฯ ขอทำบัตรได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกเขต

ทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร)
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีชื่ออยู่
3. กรณีพักอาศัยอยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้านหรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชน รับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง

สำหรับผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อมาใช้บริการโรงพยาบาลเกาะพะงัน

หลักฐานที่ต้องนำมาทุกครั้ง
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ต้องนำมาทุกครั้ง)     

2. สูติบัตร / ทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ป่วยเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)
3. บัตรผู้พิการ (กรณีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลผู้พิการ)
4. ใบอนุญาติการทำงาน (กรณีผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าว)
5.. แบบสำหรับส่งตัวผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ (กรณีผู้ป่วยได้ถูกส่งตัวมารักษาต่อจากสถานพยาบาลอื่น)

หน่วยงานที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อเรื่องสิทธิการรักษา

1. ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก / งานหลักประกันสุขภาพ
2. งานหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเกาะพะงัน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ077-377034 ต่อ 111

  

 
 

 
ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com