โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
 
 

 

ITAเกาะพะงัน

บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
แผนปฏิบัติราชการประจำป
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
รายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสรธารณชน
มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
กลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะประบปรุงการบริหารของหน่วยงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การประชุม หรืออบรม สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราบการทุจริต
มาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการดำนวยความสะดวก หรือให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
สรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแสเรื่องทุกจริตและพฤติกรรมมิชอบ 2562
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 2562 ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
Design by : nakboonchuay@hotmail.com