ห้องปฏิบัติการสุขภาพ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธาน

 
 
 

ห้องปฏิบัติการสุขภาพอำเภอเกาะพะงันยินดีต้อนรับ

 
 ประวัติศาสตร์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 คณะผู้บริหาร
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
 ข้อมูลสถานะสุขภาพ
 ยุทธศาสตร์อำเภอเกาะพะงัน
 แต่งตั้งคณะกรรมการ คบ.สอ.
 แต่งตั้งอนุกรรมการ คบ.สอ.
 กรรมการห้องปฏิบัติการสุขภาพ
การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ


ข้อมูลทั่วไปอำเภอเกาะพะงัน

ประวัติศาสตร์

          เกาะพะงัน เป็นเกาะที่มีผู้คนอาศัยมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกาะพะงันมีฐานะเป็นหัวเมือง ขึ้นอยู่กับเมืองไชยา โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่บ้านวกตุ่ม ชุมชนเริ่มต้นที่นี่ เพราะลักษณะเป็นอ่าว เรือสามารถหลบคลื่นลมได้ และอยู่ใกล้กับพุมเรียง หัวเมืองไชยา ต่อมาในปี 2440       ได้มีการจัดระบบการปกครองใหม่ โดยมีการยุบเมืองและหัวเมืองต่าง ๆ เป็นมณฑลจังหวัดและอำเภอ เมืองเกาะพะงันได้ยุบไปรวมกับอำเภอเกาะสมุย และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2513 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแยกเขตท้องที่เกาะพะงันเป็น “กิ่งอำเภอเกาะพะงัน” และได้รับยกฐานะเป็นอำเภอเกาะพะงันเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 โดยมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน สำหรับการปกครองท้องถิ่น เคยจัดตั้งสุขาภิบาลเกาะพะงันเมื่อปี พ.ศ. 2516 และยกเลิกเมื่อปี พ.ศ.2519 ต่อมาใน พ.ศ.2528 อำเภอเกาะพะงันได้ดำเนินการขอจัดตั้งสุขาภิบาลเกาะพะงัน และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 222 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม 2542

ที่ตั้ง
      อำเภอเกาะพะงัน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุด ตั้งอยู่ทาง  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสุราษฎร์ธานี ในบริเวณตอนกลางของอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 193 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 เกาะ คือ เกาะพะงัน เกาะเต่า  เกาะนางยวน เกาะแตนอก เกาะแตใน และเกาะม้า  มีประชากรอาศัยอยู่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพื้นที่ ประมาณ 168 ตารางกิโลเมตร และเกาะเต่า มีพื้นที่ ประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อกับอาณาเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตอำเภอไชยา  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลักษณะภูมิประเทศ
เกาะพะงัน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาอยู่บริเวณใจกลางเกาะ แผ่อาณาเขตปกคลุมพื้นที่ ส่วนใหญ่ ประมาณ ร้อยละ 77 มีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรและที่อยู่อาศัย อยู่ทางทิศตะวันตกมาจนถึงทิศใต้บริเวณริมฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นหาดทรายและสันทราย มีที่ราบตามบริเวณอ่าวต่าง ๆ แม่น้ำลำคลองใหญ่ไม่มี  เป็นเพียงธารน้ำเล็ก ๆ หลายสาย พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นดินทรายและหิน

ลักษณะภูมิอากาศ
เกาะพะงันมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ฝนตกเกือบตลอดปี ทิศทางลมบริเวณเกาะพะงัน  แบ่งได้เป็น  2 ช่วง คือ
1. เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ได้แก่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ (พัทยา) ลมตะวันตก และ           
ลมตะวันตกเฉียงเหนือ  (ลมพัดหลวง)
2. เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมว่าว)          ลมตะวันออก (ลมอุตรา) และตะวันออกเฉียงใต้ (ลมตะเภา)

 

 
ลิขสิทธิ์โดย โรงพยาบาลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-377034 , 077-238315
 
Design by : nakboonchuay@hotmail.com